Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) spolku Yoga Therapy Praha, z.s., se sídlem Slezská 899/40, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 17868289 („Spolek“ nebo „My”) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb a/nebo prodejem produktů prostřednictvím webových stránek www.takyjoga.com „Web“). Používáním Webu Podmínky přijímáte a zavazujete se je dodržovat.

Prostřednictvím Webu nabízíme:
a) Používání služby spočívající v přístupu do on-line knihovny předtočených audiovizuálních lekcí jógy, meditací a edukačních videí („Služba“),

b) Koupi a prodej zboží souvisejícího se cvičením jógy osob s omezenou pohyblivostí nebo na podporu běhu platformy, jako například knihy, pomůcky na cvičení apod. („Zboží“),

c) Další služby souvisejícího se cvičením jógy osob s omezenou pohyblivostí, jako například kurzy, pobyty apod. („Další služby“).


1. Registrace ke Službě

Pro užívání Služby je třeba založení uživatelského účtu (registrace), dle pokynů na našem Webu.

Službu jsou oprávněni využívat pouze registrovaní uživatelé. Jeden uživatelský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný uživatel. Přístup je možné zřídit ze dvou (2) zařízení.

Máte povinnost chránit své přístupové údaje a nesdělovat je žádným třetím osobám.
Po registraci si můžete zvolit z nabízených typů předplatného, o určitém časovém trvání a za určitou cenu. Předplatné nelze prodlužovat pro překážky na Vaší straně, a to ani z důvodu nemoci.

Smlouvu o poskytování Služby mohou uzavřít pouze osoby starší 15 let a odesláním objednávky potvrzujete, že jste starší 18ti let.
V případě potíží se založením uživatelského účtu nás prosím kontaktujte na e-mail: takyjoga@gmail.com.


2. E-shop

Prostřednictvím našeho e-shopu www.takyjoga.com(„E-shop“) s námi uzavíráte smlouvu o koupi a prodeji Zboží („Kupní smlouva“) a/nebo smlouvu o poskytování Dalších služeb.


3. Uzavření Smlouvy

Vaše objednávka je závazná a potvrdíme ji v co nejkratší době zprávou odeslanou na Vaši zadanou e-mailovou. Potvrzením objednávky, které od nás obdržíte na Vámi uvedený e-mail, je Kupní smlouva a/nebo Smlouva o poskytování služeb či smlouva o poskytování Dalších služeb (společně „Smlouva“) uzavřena.

Pokud bychom nemohli Vaši Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat e-mailem a dohodneme se na vzájemně přijatelném řešení.
Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy, v rozsahu, v jakém se týkají jednotlivých typů Smluv. Vzájemná práva a povinnosti stran se dále řídí příslušnými ustanoveními OZ.


4. Cena a Předplatné

Cena za Služby, Zboží a Další služby uvedená na Webu / E-shopu je vždy konečná (včetně DPH).
Veškeré informace o ceně Zboží, předplatném za Služby, ceně za Další služby a o ceně a způsobu dopravy a způsobu platby jsou uvedeny před zadáním Objednávky v rámci uživatelského prostředí Webu / E-shopu, na základě Vámi zvoleného Služby, Dalších služeb, předplatného, množství a druhu Zboží a způsobu doručení a platby.
Cena je vždy uhrazena připsáním na náš bankovní účet č.ú. 3300069003/5500 („Účet“), a to prostřednictvím platby přes platební bránu, s níž Vás propojí E-shop.
Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.
Máme právo činit časově omezené akční nabídky Služeb či Zboží platné po zveřejněnou dobu.

Poskytovatel platební brány je společnosti Comgate, a.s.: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Kontaktní údaje na společnost Comgate, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Platba kartou je nejpoužívanější platební metoda. Platební brána Comgate podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro. Po schválení platby získáváte ihned informaci o provedení platby.


5. Poskytování Služeb a Předplatné

Zakoupením Služeb získáte přístup do knihovny lekcí ihned poté, co Službu objednáte a zaplatíte cenu za Služby.
Na základě Vámi zvoleného předplatného budete mít po určitý časový úsek přístup do knihovny předtočených lekcí jógy a budete oprávnění je sledovat ze záznamu dle Vašich potřeb a časových možností. V souvislosti s uplynutím Vámi zvolené doby předplatného Vám můžeme zaslat e-mail s nabídkou dalšího prodloužení.

Služby a jejich obsah mohou být průběžně nahrazovány, upravovány nebo aktualizovány. Aktuální přehled lekcí je vždy dostupný na webových stránkách: www.takyjoga.com

Změny, úpravy a aktualizace lekcí zahrnutých do Služby a jiné změny vzhledu webových stránek se nepovažují za změnu Smlouvy nebo Služby jako takové.

Berete zároveň na vědomí, že ke sledování budete potřebovat připojení k internetu v potřebné kvalitě. V případě prokazatelných překážek a technických problémů na naší straně, během které Vám bylo znemožněno využití Služby, Vám prodloužíme předplatné o tuto dobu, nejsme však povinni vracet poměrnou část předplatného.


6. Odpovědnost uživatele Služeb znát a respektovat svůj zdravotní stav

Smyslem Služby je zlepšení Vašeho celkového zdravotního stavu, nicméně neneseme odpovědnost za Váš zdravotní stav ani případná zranění v případě cvičení dle lekcí, které jsou součástí do Služby.

Službu tedy využíváte na vlastní odpovědnost a lektor ani Spolek nenesou odpovědnost za případnou újmu na zdraví.
Před používáním Služby doporučujeme poradit se s ošetřujícím lékařem, zejména máte-li závažnější zdravotní omezení, konzultuje vhodnost cvičení jógy s lékařem.

Před započetím užívání Služby se prosím seznamte s následujícími doporučeními pro on-line lekce jógy:

a) Vždy respektujte své tělo a jeho limity. Pokud se během cvičení necítíte dobře, nepokračujte a odpočiňte si. Při cvičení byste nikdy ne měli pociťovat bolest.
b) Lekce jsou předtočeny a vedeny distančně bez možnosti korekce způsobu, jakým cvičení provádíte. Cvičení provádíte na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
c) Lekce jsou navrženy především pro protažení, posílení a uvolnění těla a podporu vnímavosti a zklidnění mysli.
d) Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se řiďte podle vlastního uvážení a pocitu.
e) Přizpůsobte intenzitu a typ cvičení svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici, tj. neprovádějte cvik, pokud cítíte, že je mimo Vaše aktuální fyzické možnosti, cvičení přerušte nebo vynechte prováděný cvik.
f) Konzultovat s lékařem doporučujeme zejména v případě následujících zdravotních omezení nebo onemocnění:
     – Nedávný infarkt nebo mrtvice, kardiostimulátor
     – Vrozená nebo získaná srdeční vada a / nebo poškození, jako jsou arytmie, které se vyskytují nebo zesilují při fyzické námaze
     – Aktuální chirurgické rány
     – Záněty jakéhokoli druhu
     – Nedávné zlomení kostí
     – Vyhřezlé ploténky
     – Trombóza
     – Osteoporóza
     – Extrémní polohy obratlů
     – Těhotenství
     – Prolaps dělohy nebo diagnostikovaná inkontinence

g) Cvičení doporučujeme odložit a tělo nezatěžovat v případech:

     – Akutní infekce nebo nachlazení
     – Nepohodlí nebo plného žaludku
     – Aktuálního zranění

h) Služba není určena k užívání dětmi bez účasti, dohledu a souhlasu jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Rodiče, zákonní zástupci nebo jiné dospělé osoby, které dětem dovolí užívat Službu, nesou plnou odpovědnost za používání Služby nezletilými dětmi.


7. Doručení zboží

Zboží doručujeme v rámci České republiky a Slovenska prostřednictvím smluvní přepravní služby dle jejích přepravních podmínek, není-li individuálně dohodnuto doručení do jiných států.

Vlastnické právo a nebezpeční škody na Zboží Vás přechází v okamžiku, kdy Zboží převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, nebezpečí škody na Vás přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost je převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

Pokud bychom zjistili, že Zboží nebude moci být doručeno v uvedené nebo obvyklé době, budeme Vás kontaktovat e-mailem a dohodneme se na vzájemně přijatelném řešení, jinak máte právo od Smlouvy odstoupit.

Pokud Zboží nepřevezmete, máme právo od Smlouvy odstoupit, nebo je doručit opakovaně, případně pro Vás uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši obvyklé ceny. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na skladné či na náhradu škody.

Pokud je z důvodů na Vaší straně zakoupené Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené.


8. Ochrana osobních údajů

Dodržujeme veškeré zákonné povinnosti o zpracování Vašich osobních údajů. Registrací a založením uživatelského účtu a/nebo uzavřením Smlouvy a poskytnutím Vašich osobních údajů souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy.
Vaše identifikační a kontaktní údaje slouží zejména k doručení zboží a/nebo plnění Smlouvy a identifikaci platby kupní ceny.

Smlouvu včetně Podmínek archivujeme v elektronické podobě. Tyto Podmínky a potvrzení objednávky vždy obdržíte e-mailem a budete k nim tedy mít vždy přístup.


9. Autorská práva

Berete na vědomí, že Zboží (zejména knihy) a Služby (audiovizuální obsah) mohou být autorským dílem a jako takové být chráněny dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, jehož ustanovení jste povinni respektovat. Zavazujete se zejména obsah Služby žádným způsobem neprodukovat a nešířit.


10. Reklamace

Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí zejména § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
V případě, že by Zboží či Služby neodpovídaly Vašim očekáváním, budeme rádi za zpětnou vazbu na e-mail takyjoga@gmail.com.
V případě zjištění vady Zboží, můžete e-mailem (písemně) uplatnit právo na slevu či výměnu Zboží nebo v případě závažné vady od Smlouvy odstoupit v souladu se zákonnými podmínkami.
Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění do 30 dnů od jejího obdržení.


11. Ukončení předplatného / odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby

Máte právo používání Služby a předplatné kdykoli ukončit a zrušit svůj uživatelský účet.
Naopak, my jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby v případě, že se rozhodneme poskytování Služby ukončit nebo není z objektivních důvodů možné Službu dále poskytovat (zejména z důvodu na straně třetích osob).

V takovém případě Vám vrátíme poměrnou část ceny za Služby, počínaje následujícím kalendářním měsícem po takovém ukončení. Tato platba bude ve lhůtě 14 dnů zaslána na bankovní účet, z něhož jsme obdrželi platbu za toto předplatné k používání Služby, případně na účet zvolený v ukončení předplatného.

Jsme rovněž oprávněni odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby v případě, že zjistíme zneužití Vašeho uživatelského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka uživatelského účtu. V takovém případě jsme oprávněni tento uživatelský účet zablokovat a předplatné připsané na tomto účtu bez náhrady okamžitě zneplatnit.


12. Vyšší moc

V případě, že z důvodu vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nebudeme moci Smlouvu včas a řádně splnit, neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s neposkytnutím Služby a/nebo nedodáním či opožděným dodáním Zboží nebo Dalších služeb z důvodu vyšší moci.
Pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 30 dnů, mají obě strany právo od Smlouvy odstoupit.


13. Odstoupení od Kupní smlouvy a Smlouvy o poskytování Dalších služeb

K odstoupení od Kupní smlouvy a Smlouvy o poskytování Dalších služeb může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v OZ, případně dle ustanovení těchto Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

V případě, že jste spotřebitel, máte v souladu s §1829 OZ právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Pokud se jedná o knihy, odstoupit od Smlouvy nemůžete po doručení a rozbalení jejího obalu, s výjimkou reklamace vad dle článku 6. výše.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy jste povinni nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením Zboží (ledaže jste od Kupní smlouvy odstoupili z důvodu reklamace). Vy máte naopak nárok na vrácení původní ceny za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.

V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude uhrazená kupní vrácena do 14 dnů na účet, ze kterého byla přijata, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Cena však nebude vrácena dříve, než obdržíme vrácené Zboží, nebo prokážete-li, že došlo k jeho zaslání zpět.
My jsme naopak oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před doručením Zboží či poskytnutím Dalších služeb, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat nebo Další služby poskytnout (zejména důvody na straně třetích osob).


12. Postoupení

Spolek je oprávněn postoupit svá práva, nároky a povinnosti vyplývající ze Smlouvy třetí osobě. V takovém případě Vás budeme o postoupení písemně (e-mailem) informovat. Uživatelé nejsou oprávnění svá práva ze Smlouvy o poskytování Služeb převést na třetí osobu.


13. Řešení sporu

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


14. Účinnost

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 3.12.2023.
Vyhrazujeme si právo na jednostrannou změnu těchto Podmínek. Na podstatné změny Vás vždy upozorníme e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli a v takovém případě budete mít právo od dosud nesplněné Smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným na náš e-mail takyjoga@gmail.com.